Nařízené setkání se zapsaným mediátorem versus mediace

Soud vám doručil usnesení, ve kterém jsou zpravidla uvedeny následující věci:

  1. jméno a kontakt na mediátora, s kterým se má vaše nařízené setkání uskutečnit
  2. to, že nařízené setkání má trvat 3 hodiny
  3. vám uložená povinnost kontaktovat mediátora ve lhůtě, kterou vám soud stanovil (obvykle 10 až 14 dnů) od doručení tohoto usnesení
  4. informace o přerušení řízení na dobu 3 měsíců.

V lepším případě usnesení obsahuje také informace o tom, že

  1. cena za nařízené setkání je stanovena vyhláškou a činí 400 Kč za každou započatou hodinu a že
  2. povinnost setkat se s mediátorem se ukládá stranám osobně, a to i když jsou zastoupeny na základě generální plné moci např. advokátem.

Někdy soud tímto usnesením ukládá stranám také povinnost, aby v jím určené lhůtě od doručení usnesení předložily soudu mediátorkou vystavené potvrzení o tom, že splnily soudem nařízené setkání s mediátorkou, a zároveň aby soudu sdělily písemně svá procesní stanoviska a podali svá vyjádření ohledně výsledku projednání věci před mediátorkou a případného smírného vyřešení věci.

Kontaktovat mediátora je povinností stran

Setkání s mediátorem je nařízeno stranám, nikoliv mediátorovi. Je tedy věcí stran, aby mediátora kontaktovaly. Je na jejich zvážení, jestli to udělají telefonicky nebo mailem. Setkání s mediátorem soud stranám nařizuje proto, že mezi sebou mají nějaký spor, který by podle názoru soudu bylo vhodné vyřešit mimosoudně.

Mediátor většinou unesení dostane do datové schránky, pokud ji nemá, tak poštou. Může se ale stát, že zásilka z různých důvodů nedorazí a tak mediátor nemusí vědět, že „má případ“.

Pokud jste zastoupeni advokátem, přijde usnesení jemu. Je vhodné, aby vám to oznámil a abyste to byli vy, kdo mediátora kontaktuje. Vaše přítomnost je na setkání nezbytná a domlouvat termín, který se vám hodí, přes vašeho advokáta, je poněkud krkolomné.

Mediátora jsme kontaktovali – co bude dál? 

Jakmile se mediátorovi ozvete, navrhne vám termín nebo termíny setkání. Termín si všichni odsouhlasíte a tím máte tuto fázi za sebou.

Advokáti u nařízeného setkání

 Svého právního zástupce si můžete vzít s sebou jak na nařízené setkání, tak na mediaci, pokud se pro ni rozhodnete. Toto rozhodnutí je plně na vás, případně na tom, jak se s advokátem dohodnete. Mediátor by si měl dopředu zjistit, jestli u setkání svého zástupce chcete nebo ne, aby to mohl sdělit i druhé straně a ta se podle toho mohla zařídit. Většinou tak jsou na nařízené setkání advokáti buď oba, nebo žádný.

Průběh nařízeného setkání 

Nařízené setkání s mediátorem má informativní charakter. Jeho cílem je seznámit vás se zásadami, průběhem a s principy mediace a s tím, jaké důsledky z případné mediace (pokud ji budete chtít) a z mediační dohody (pokud ji uzavřete) vám plynou. Zároveň mediátor zjišťuje, jaké očekávání od mediace máte vy, jaké máte informace o tom, co mediace je a není a co mediátor dělá nebo nedělá.

Na konci nařízeného setkání vám mediátor musí vydat potvrzení o tom, že jste se s ním opravdu setkali a tím jste splnili soudem uloženou povinnost. Toto potvrzení předkládáte soudu vy, nikoliv mediátor.

Cena za nařízené setkání činí 400 Kč za započatou hodinu. Pokud je mediátor plátce DPH, připočítá se DPH k této částce.

Jestliže jsou strany na nařízeném jednání přítomny zároveň, dělí se o platbu rovným dílem (v případě dvou stran tak každá platí 200 Kč, v případě tří stran je to vyšší matematika a řeší se, jak proběhne platba 400 : 3). Je možné, aby se nařízené setkání konalo odděleně, 400 Kč za hodinu potom platí každá strana sama.

Konec nařízeného setkání 

Nařízené setkání končí buď tím, že strany prohlásí, že mediaci nechtějí a dál budou pokračovat v soudním řešení své věci, nebo tím, že spolu s mediátorem podepíší smlouvu o provedení mediace (na vzor smlouvy se můžete podívat tady). Podpisem smlouvy o provedení mediace je mediace zahájena. Od té chvíle probíhá mediace (více o průběhu mediace zde) a to za cenu, kterou si strany ve smlouvě sjednají.

Závěr

Pokud vám soud nařídil setkání se zapsaným mediátorem i přesto, že jste s mimosoudním jednáním nesouhlasili a chcete dál pokračovat soudně, řekněte to prosím mediátorovi už během prvního telefonického nebo mailového kontaktu.

Přeji vám hodně štěstí a úspěšné řešení vašich věcí pomocí mediace.

Mediace je vždy dobrovolná. V tom je její síla (když už se lidi u mediátora sešli, aby svůj problém společně řešili, pravděpodobně aspoň do určité míry věří, že se vyřešit dá a budou spolupracovat) i její slabina (když se někdo nechce dohodnout za účasti mediátora, nikdo ho k tomu žádným nástrojem nedonutí).

Co však může soud nařídit, je setkání se zapsaným mediátorem. Na tomto setkání má mediátor účastníkům soudního řízení vysvětlit, co je mediace, co dělá a co nedělá mediátor, k čemu by mohla být mediace právě jim, jak je to s případnou mediační dohodou a další věci, které je zajímají a které by je během mediace čekaly.

Mediátor stanoví místo a čas nařízeného setkání. Cena za nařízené setkání je stanovena vyhláškou a činí 400 Kč za každou započatou hodinu. Tuto částku hradí klienti rovným dílem. Je možné, aby na nařízené setkání s mediátorem přišly strany i jednotlivě. Potom hradí částku 400 Kč za každou započatou hodinu každá ze stran, platí vlastně za své setkání. Časový rozsah setkání s mediátorem je max. do 3 hodin, v praxi jde ale o cca půl hodiny. Pokud se mediátor sejde se stranami odděleně, započítávají se do maximální časově hranice tří hodin obě individuální setkání.

Nařízené setkání, nebo mediace?

Smyslem nařízeného setkání se zapsaným mediátorem je dát stranám informace potřebné k rozhodnutí, jestli si pro řešení svého sporu zvolí nebo nezvolí cestu mediace, a jestli si zvolí nebo nezvolí mediátora, u kterého absolvovaly nařízené setkání. Strany se totiž mohou dohodnout, že mediaci chtějí, ale u jiného mediátora, než u kterého byly na základě usnesení soudu.

Rozhodnutí, zda mediaci budou nebo nebudou chtít, je vždy na účastnících soudního sporu. I proto není možné, aby za ně na nařízené setkání nebo na mediaci chodili jejich právní zástupci. Advokát může soudu předkládat důkazy a bojovat za zájmy klienta. Při mediaci obě (všechny) strany slyší důvody, které každého z nich vedly k rozhodnutím a činům, které jsou teď předmětem sporu. Pravidelně se stává, že poté, co strany slyší důvody toho druhého, přestávají (tolik) bojovat a jsou ochotné „slevit“ ze svých požadavků. Advokát by ale neměl slevovat z požadavků, které mu jeho klient nadiktuje.

Pokud se klienti dohodnou na mediaci, je možné ji zahájit hned na nařízeném setkání nebo se dohodnout na jiném termínu. Mediace je zahájená podpisem smlouvy o provedení mediace a jedno mediační setkání trvá v průměru 2 – 3 hodiny. Obvykle se v jedné věci koná víc mediačních jednání. Cena za mediaci se od nařízeného setkání liší. Není pevně stanovená žádným právním předpisem, ale určuje si ji každý mediátor sám – v Praze se obvykle pohybuje kolem 1 000 Kč za hodinu mediace a klienti tuto částku platí napůl (pokud se nedohodnou jinak).

Pro mediaci je lepší, když se jí účastní strany samy bez asistence právních zástupců. Mediátor nemá možnost přítomnost advokátů zakázat, ale vzhledem k tomu, že je odpovědný za proces mediace a mediaci řídí, má možnost nedat právním zástupcům slovo a nechat je mediaci pouze přihlížet. Pokud má kterákoliv ze stran potřebu se s právním zástupcem poradit, je možné udělat přestávku a umožnit to. Jestliže by měl mediátor za to, že právní zástupce porušuje mediátorem stanovená pravidla, může mediaci ukončit.

Přihlašte se k odběru novinek

Budete dostávat čerstvé informace ze světa mediace a řešení mezilidských sporů

Úspěšně jste se přihlásili. Zkontrolujte vaši emailovou schránku

Pin It on Pinterest

Sdílet

Tento článek můžete pohodlně sdílet s Vašimi přáteli nebo kolegy: